Licytacje nieruchomości

Aktualne licytacje nieruchomości

Licytacja elektroniczna udziału 1/2 w nieruchomości – Piotraszewo 34/1

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Tomasz Paweł Bielski, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2047/22 , w dniu 11-10-2023 o godzinie 14:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości: udziału 1/2 w nieruchomości tj. lokalu mieszkalnym położonym pod adresem: 11-040 Piotraszewo, Piotraszewo 34/1 , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00105552/3 należącego do dłużnika: Danuta Wiechowska.

Lokal o powierzchni 60,60 m2 wraz z przynależnymi 3 piwnicami o powierzchni 25,50 m2 oraz udziałem 168/1000 w nieruchomości wspólnej.

Suma oszacowania udziału 1/2 w ww. nieruchomości wynosi 67 290,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 50 467,50 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 6 729,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 21 16001462 1860 9762 6000 0001
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 18-10-2023 o godzinie 14:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Więcej zdjęć na stronie e-licytacji :

https://elicytacje.komornik.pl/items/14919/udzial-1-2-w-lokalu-mieszkalnym

 

Adobe Scan 29 sie 2023 (4)

Działka gruntowa niezabudowana w obrębie Mycyny, gmina Olsztynek – 1,00 ha

https://elicytacje.komornik.pl/items/14064/dzialka-gruntowa-niezabudowana-w-obrebie-mycyny-gmina-olsztynek-1-00-ha

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Tomasz Paweł Bielski na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do
publicznej wiadomości, że o godzinie 13:00 w dniu 30.08.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/
rozpocznie się pierwsza licytacja
nieruchomości położonej przy .,Obręb: Mycyny, 11-015 Olsztynek, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg
Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze
OL1O/00160029/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość składa się z niezabudowanej działki nr 110 o pow. 1,00 ha. Teren płaski. Kształt nieruchomości dość
regularny, zbliżony do wydłużonego trapezu. Na dzień wizji terenowej stanowiła łąkę kośną. Jakość gleb- średnia.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 06.09.2023 o godzinie: 13:00 .
Suma oszacowania wynosi 33 290,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 967,50 zł. Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 329,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 21 1600 1462 1860 9762 6000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed
rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią
licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu:
numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak,
czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy
jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.
14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią
zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do
zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym
toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie
teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz zgłoszenia na
dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu,
jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, jak również wpłacenia rękojmi najpóźniej na 2 dni robocze
przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli jest obowiązek złożenia rękojmi. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma
obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia.
Komornik Sądowy
Tomasz Paweł Bielski

 

Dane kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Tomasz Bielski
Kancelaria Komornicza nr XVI w Olsztynie
ul. Plac Jedności Słowiańskiej 1/209
10-039 Olsztyn

 

Kontakt

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 89 506 50 70 oraz poprzez adres mailowolsztyn.bielski@komornik.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny przyjęć

Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 17:00 

Spłata zadłużenia

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
21 1600 1462 1860 9762 6000 0001

Adres

Plac Jedności Słowiańskiej 1/209
10-039 Olsztyn

Kontakt

89 506 50 70
olsztyn.bielski@komornik.pl

 

Identyfikatory

ID E-sąd: 3038
ePUAP:
KS_Tomasz_Bielski/domyslna

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.