Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Tomasz Paweł Bielski, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 414/23, w dniu w dniu 21-03-2024 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowszczaków 44, 10-001 OLSZTYN w sali nr 223, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj.

lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 10-510 Olsztyn, ul. Mikołaja Kopernika 1/5 , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00082737/6 będącego własnością dłużników:  na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.

Przedmiotowy lokal ma powierzchnię 52,60 m2. Lokal znajduje się na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,10 m2.

Suma oszacowania wynosi 357 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 267 750,00 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 35 700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 21 16001462 1860 9762 6000 0001

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 14.00 jak również po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem przeglądać w kancelarii komornika protokół opisu i oszacowania oraz operat szacunkowy (należy powołać się na sygnaturę akt Km 414/23).
Akta można przeglądać w Sądzie na 7 dni przed terminem licytacji (sygnatura nadzoru I Co 697/23) .
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy
Tomasz Bielski