OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Tomasz Paweł Bielski, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2047/22 , w dniu 11-10-2023 o godzinie 14:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości: udziału 1/2 w nieruchomości tj. lokalu mieszkalnym położonym pod adresem: 11-040 Piotraszewo, Piotraszewo 34/1 , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00105552/3 należącego do dłużnika: Danuta Wiechowska.

Lokal o powierzchni 60,60 m2 wraz z przynależnymi 3 piwnicami o powierzchni 25,50 m2 oraz udziałem 168/1000 w nieruchomości wspólnej.

Suma oszacowania udziału 1/2 w ww. nieruchomości wynosi 67 290,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 50 467,50 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 6 729,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 21 16001462 1860 9762 6000 0001
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 18-10-2023 o godzinie 14:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Więcej zdjęć na stronie e-licytacji :

https://elicytacje.komornik.pl/items/14919/udzial-1-2-w-lokalu-mieszkalnym

 

Adobe Scan 29 sie 2023 (4)