OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

https://elicytacje.komornik.pl/items/16815/lokal-mieszkalny-ul-marka-kotanskiego-8-lokal-nr-19-w-olsztynie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Tomasz Paweł Bielski, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1673/22, w dniu 07-12-2023 r. o godzinie 14:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości: lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 10-166 Olsztyn, Marka Kotańskiego 8/19, Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00182197/9 o powierzchni użytkowej 64,80 m2 wraz z udziałem 38/1000 części w nieruchomości wspólnej, będącego własnością dłużnika: Aleksandra Monika Rataj.
Przedmiotowy lokal znajduje się na II piętrze budynku + poddasze (lokal dwupoziomowy) . Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i komunikacji.
Suma oszacowania wynosi 459 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 344 962,50 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 45 995,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 21 16001462 1860 9762 6000 0001
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 14-12-2023 r. o godzinie 14:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy  Tomasz Bielski

https://elicytacje.komornik.pl/items/16815/lokal-mieszkalny-ul-marka-kotanskiego-8-lokal-nr-19-w-olsztynie