https://elicytacje.komornik.pl/items/14064/dzialka-gruntowa-niezabudowana-w-obrebie-mycyny-gmina-olsztynek-1-00-ha

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Tomasz Paweł Bielski na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do
publicznej wiadomości, że o godzinie 13:00 w dniu 30.08.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/
rozpocznie się pierwsza licytacja
nieruchomości położonej przy .,Obręb: Mycyny, 11-015 Olsztynek, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg
Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze
OL1O/00160029/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość składa się z niezabudowanej działki nr 110 o pow. 1,00 ha. Teren płaski. Kształt nieruchomości dość
regularny, zbliżony do wydłużonego trapezu. Na dzień wizji terenowej stanowiła łąkę kośną. Jakość gleb- średnia.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 06.09.2023 o godzinie: 13:00 .
Suma oszacowania wynosi 33 290,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 967,50 zł. Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 329,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 21 1600 1462 1860 9762 6000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed
rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią
licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu:
numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak,
czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy
jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.
14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią
zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do
zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym
toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie
teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz zgłoszenia na
dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu,
jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, jak również wpłacenia rękojmi najpóźniej na 2 dni robocze
przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli jest obowiązek złożenia rękojmi. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma
obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia.
Komornik Sądowy
Tomasz Paweł Bielski